0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

پرده ای(کمتراز4مترمربع)

پرده ای شهرکرد155x260

فرش پرده ای شهرکرد با طرح خشتی

0.00
مقایسه جزییات

پرده ای شهرکرد155x260

فرش پرده ای شهرکرد با طرح خشتی

62000000ریال

پرده ای شهرضا 170x250

5.00
مقایسه جزییات

پرده ای شهرضا 170x250

32000000ریال

مربع شهرضا 196x202

فرش دستباف مربع شکل با زمینه ی کرم رنگ. قالیچه ای با طرح لچک ترنج حاصل دستان هنرمند بافندگان شهرضا

4.00
مقایسه جزییات

مربع شهرضا 196x202

فرش دستباف مربع شکل با زمینه ی کرم رنگ. قالیچه ای با طرح لچک ترنج حاصل دستان هنرمند بافندگان شهرضا

37000000ریال

پرده ای شهرضا 165x245

0.00
مقایسه جزییات

پرده ای شهرضا 165x245

32000000ریال

پرده ای شهرضا 165x240

فرش پرده ایی ، که با طرح ونقش لچک ترنج بافته ی شهرضای اصفهان

0.00
مقایسه جزییات

پرده ای شهرضا 165x240

فرش پرده ایی ، که با طرح ونقش لچک ترنج بافته ی شهرضای اصفهان

32000000ریال

پرده ای شهرضا 170x240

3.33
مقایسه جزییات

پرده ای شهرضا 170x240

32000000ریال

ویدئو فرش