رنگرزی تار و پود

رنگرزی

 یکی از عوامل مهم در قالی بافی ایران موضوع رنگ و رنگرزی است که به دو روش طبیعی و شیمیایی انجام می شود.

 

در ایران، استفاده از رنگ های طبیعی به ویژه رنگ های گیاهی، پیشینه دیرینه دارد. رنگ گیاهی بعد از مدتی، اثر پختگی دلپذیری در بافت قالی می یابد و در برابر تأثیر تدریجی نور، سایش و شست و شو، خامی و تیرگی خود را از دست می دهد. برای رنگرزی خامه های فرش، کلاف های ابریشم و پشم را به طور معمول باز می کنند و در پاتیل رنگ فرو می برند و با فاصله های معین، از پاتیل بیرون می آورند و دوباره در رنگ فرو می برند تا جا به جا شود و رنگ به طور همسان به همه جای آن برسد. آن گاه کلاف را بیرون می آورند و در آب شست و شو می دهند و خشک می کنند.

منبع

کتاب فرش ایران نوشته فضل الله حشمتی رضوی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی, سال 1380.