کلیپ طراحی فرش

طراحی فرش عنوان کلیپی است که بخش کوچکی از فرآیند طراحی فرش دستباف را نشان می دهد. پیش از بافت فرش استادانی خوش ذوق با دقت تمام ، نقوش فرش را بر روی کاغذهای مخصوص طراحی ترسیم می نمایند. باعث سربلندی و افتخار است که طراحان فرش ایرانی در جهان از نام و نشان بسیار خوبی برخوردار هستند.