فرش نفیس اصفهان- راگچری

کلیپی چند ثانیه ای از یک فرش نفیس اصفهان که نشان دهنده هنر بافندگان زبردست و هنرمند ایرانی است که در قالیبافی شهره جهان هستند