رنگرزی طبیعی تار و پود فرش دستباف - راگچری

در ایران، استفاده از رنگ های طبیعی به ویژه رنگ های گیاهی، پیشینه دیرینه دارد. رنگ گیاهی بعد از مدتی، اثر پختگی دلپذیری در بافت قالی می یابد و در برابر تأثیر تدریجی نور، سایش و شست و شو، خامی و تیرگی خود را از دست می دهد. برای رنگرزی خامه های فرش، کلاف های ابریشم و پشم را به طور معمول باز می کنند و در پاتیل رنگ فرو می برند و با فاصله های معین، از پاتیل بیرون می آورند و دوباره در رنگ فرو می برند تا جا به جا شود و رنگ به طور همسان به همه جای آن برسد. آن گاه کلاف را بیرون می آورند و در آب شست و شو می دهند و خشک می کنند.