بازار فرش همدان سال 1307 هجری شمسی

دوشنبه 26 تیر ماه 1396 3612

تصویری قدیمی از بازار فرش همدان سال 1307 هجری شمسی

بازار همدان سال 1307

 همدان از گذشته تا به امروز یکی از مراکز عمده قالی بافی ایران بوده است اما قدمت صنعت قالی بافی در این استان به طور دقیق مشخص نیست.

شهر همدان مهمترین قطب قالی بافی شهری استان همدان محسوب می گردد. ادواردز در گزارش های خود، توسعه و پیشرفت قالی بافی در شهر همدان را بعد از سال های 1912م ذکر می کند و یادآور می شود، در این تاریخ که از شهر بازدید کرده است، یک دستگاه قالی بافی هم در شهر همدان وجود نداشته است. ادواردز خود را در راه اندازی اولین دستگاه قالی بافی در همدان سهیم می داند (ادواردز، 1368: 113). هم چنین وی طرح و نقشه مشهور الوند را از ابداعات خود بر می شمارد و شرح کاملی درباره طرح مزبور و بافت قالی هایی بر اساس نقشه الوند بیان می کند (همان: 115- 114). مهم ترین مراکز بافت قالی همدان شامل محله های نظربیک، شالبافان، عباس آباد، درودآباد کبابیان و کارگاه های متمرکز غیرخانگی در اطراف بازار می باشند (یساولی، 1370: 413).

asdasdasd
(1396/04/28)
asdasdasd
سوال امنیتی : مجموع دو عدد 6 و 5