صادرات فرش دستباف ایران در هفت ماه نخست سال1395

شنبه 4 دی ماه 1395 3328

نویسنده: کاملیا نیکو

گزارش وضعیت صادرات فرش دستباف ایران (ارزشی و وزنی )در هفت ماهه اول سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394

  1. بررسی وضعیت صادرات فرش دستباف ایران در هفت ماهه اول سال 1395

 این گزارش در چهار قسـمت، بررسـی رشـد وزنـی و ارزش صـادرات در هفـت ماهـه اول سـال 1395، وضعیت واردکنندگان عمده فرش دستباف ایران و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، سـهم وارداتـی بـه تفکیک قاره ها در هفت ماهه سال جاري و طبقه بندي کشورها تهیه و تنظیم شده است.

1-1.  رشد ارزشی و وزنی صادرات فرش دستباف در هفت ماهه اول سـال 1395 و مقایسـه آن بـا مدت مشابه سال قبل:

  1. طبق جدول شماره (1) ،در هفـت ماهـه اول سـال 1395 ،ارزش صـادرات فـرش دسـتباف معـادل 167.1 میلیون دلار و براي دوره مشابه سال قبل معادل 142.6 میلیون دلار اسـت. مقایسـه ارزش صـادراتی در دو سال نشان میدهد متوسط رشد ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته17.2 درصد است.

جدول 1 – ارزش و وزن صادرات فرش دستباف ایران در هفت ماهه اول سالهاي1395 و 1394(تن - میلیون دلار)

ارزش و وزن صادرات فرش دستباف ایران

 2. بر اساس جدول فوق در هفت ماهه اول سال 1395 ،میزان صادرات فرش دستباف به لحاظ وزنی معـادل 2909.7 تن و براي دوره مشابه سال گذشته معادل 2551.2 تن بوده است و رشد 14.1 درصـدي را بـه خـود اختصاص داده است.

 جدول 2 – ارزش و وزن صادرات فرش دستباف ایران در ماه مهر سالهاي 1394 و 1395( تن - میلیون دلار)

ارزش و وزن صادرات فرش دستباف ایران در ماه مهر

 1. براساس جدول شماره (2)،در مهر سال 1395 ،ارزش صادرات فرش دستباف معادل 33.1میلیون دلار و براي دوره مشابه سال قبل معادل 28.8 میلیون دلار است. مقایسه ارزش صادراتی در دو سال نشان میدهد متوسط رشد ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد و هم چنین متوسط رشد وزنی به میزان 30.5 درصد است.

1-2- بررسی وضعیت واردکنندگان فرش دستباف ایرانی در هفت ماهه اول سال 1395 و 1394

 بر اساس جدول (3)از میان 69 کشور واردکننده فرش دستباف ایران در هفت ماهه اول سال 1395( در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد کشورهاي طرف تجاري این کالا 60 کشور بوده اند)، 22 کشور انتخاب شده اند. این کشورها واردات بیش از یک میلیون دلار داشته اند

1-      کشورها به ترتیب ارزش صادراتی فرش دستباف ایران رتبه بندي شده اند

2-      کشور آمریکا با ارزش وارداتی 42.6 میلیون دلار و سهم 25.5 درصد ، امارات با ارزش وارداتی 17 میلیون دلار و سهم 10.2 درصد، آلمان با ارزش وارداتی 15.4 میلیون دلار و سهم 9.3 درصد، پاکستان با ارزش وارداتی 13.6 میلیون دلار و سهم 8.2 درصد و لبنان با ارزش وارداتی 13.5 میلیون دلار و سهم 8.1 درصد به ترتیب در جایگاههاي اول تا پنجم واردکنندگان این کالا در هفت ماهه نخست سال جاري، قرار گرفته اند.

3-      ارزش وارداتی 104.2 میلیون دلار از سوي پنچ کشور اول نشان میدهد بیش از 60 درصد فرشهاي دستباف صادراتی ایران به این پنج کشور صادر میشود.

4-      حضور کشورهاي بلغارستان و مکزیک بی سابقه ترین حضور در دهه اخیر بعد از پاکستان بوده است

5-      22کشور منتخب با اختصاص ارزش وارداتی 158 میلیون دلار از میزان کل 167 میلیون دلار صادراتی در هفت ماهه نخست سال جاري حدود 95 درصد سهم صادراتی فرش دستباف را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده اند

6-      میزان وزن فرش وارداتی از سوي 22 کشور معرفی شده 2760 تن که در مقام مقایسه با 2909.7 تن فرش صادراتی ایران در 7 ماه نخست سال جاري، نشان از سهم 94.9  درصد از نظر وزنی براي 22 کشور دارد

 صادرات کشورها

 

 

7-      بیشترین درصد تغییرات مثبت از نظر وزنی براي کشورهاي کانادا، مکزیک و استرالیا است.

8-      -بیشترین درصد تغییرات مثبت از نظر ارزشی براي کشورهاي مکزیک، اتریش و کانادا رقم خورده است

9-      . بیشترین درصد تغییرات منفی از نظر وزنی براي کشورهاي عراق، سوئد و کویت است.

10-      -بیشترین درصد تغییرات منفی از نظر ارزشی براي کشورهاي عراق، سوئد و ایتالیا است.

3-1-           بررسی صادرات فرش دستباف ایران به قارهها در هفت ماهه اول سال1395

نمودار1 -سهم قاره ها از کشورهاي منتخب در سالهاي 1395 و 1394( درصد)

سهم قاره ها از کشورهاي منتخب

بر اساس نمودار (1)که براي 22 کشور وارد کننده فرش دستباف ایـران تهیـه شـده اسـت بیشـترین سهم وارداتی در سال 1395 از آن قاره آسیا با ارزش وارداتی 64.4 میلیون دلار (مدت مشـابه سـال قبـل 74.3 میلیون دلار) نرخ رشد 13.3 -درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مقام دوم آمریکا بـا ارزش وارداتی 47 میلیوندلار (در مدت مشابه سال قبل وارداتی نداشـته اسـت) بـا نـرخ رشـد 22702 درصـد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، جایگاه سوم با ارزش وارداتی 40.1میلیون دلار به اروپا (مدت مشـابه سال قبل 48.7 میلیون دلار) با نرخ رشد منفی 17.6 درصد نسبت به سال گذشته، رتبه چهارم بـا ارزش وارداتی 3.4 میلیون دلار (مدت مشابه سال قبل 4.3 میلیـون دلار) بـه آفریقـا و نـرخ رشـد منفـی 21.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و مقام پنجم با ارزش 2.8 میلیون دلار به اقیانوسیه (مـدت مشـابه ٨ سال قبل 0.9میلیون دلار) و نرخ رشد 104.9 درصد نسبت به مدت مشـابه سـال قبـل اختصـاص یافتـه است.

4.1- گروه بندي کشورها

1-4-1- کشورهایی که هم ارزش و هم وزن فرش صادراتی در آنها افزایش داشته است

 بر اساس جدول (3 )، 7 کشور از 22 کشـور منتخـب، شـامل : آمریکـا، پاکسـتان، کانـادا، اسـترالیا، اتـریش، بلغارستان و مکزیک در این گروه جاي دارنـد. ایـن گـروه بـا ارزش وارداتـی 67.5 میلیـون دلار (سـهم 40.3درصد) در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبـل بـه ارزش 10.2 میلیـون دلار( سـهم 7.2 درصـد) رشـد 556 درصدي را نشان می دهند

 1-4 -2-کشورهایی که به لحاظ ارزشی کاهش و وزنی افزایش صادرات داشته ایم:

کشور فرانسه تنها کشور این گروه با ارزش وارداتی 1 میلیون دلار (سـهم 0.7 درصـد) در مقایسـه بـا مـدت مشابه سال گذشته نرخ رشد منفی1.4 درصد را به خود اختصاص داد

1-4-3- کشورهایی که به لحاظ ارزشی افزایش و وزنی کاهش صادرات داشته ایم:

در این گروه نیز کشور قطر با ارزش وارداتی4.1 میلیون دلار (سهم 3.3 درصد) در مقایسه بـا مـدت مشـابه سال گذشته به ارزش وارداتی3.6  میلیون دلار (سهم 2.9 درصد) ، نشان از رشد 11.4 درصدي دارد

1-4-4- کشورهایی که هم از نظر ارزش و هم وزن کاهش را نشان می دهند:

این گروه که بزرگترین گروه نیز محسوب میشود شامل کشورهاي: امارات، آلمان، لبنـان، ژاپـن، انگلـیس، آفریقاي جنوبی، سوییس، ایتالیا، چین، دانمارك، کویت، سوئد و عـراق بـا ارزش وارداتـی 85.4 میلیـون دلار(سهم 67.9 درصد) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارزش وارداتـی 114 میلیـون دلار (سـهم 88.4 درصد)، رشد منفی 25 درصدي را نشان می دهد.

نکات قابل توجه: - آمریکا با فاصله 25 میلیون دلار از دومین کشور واردکننده فرش دستباف ایران یعنی امارات در صدر وارد کنندگان قرار گرفته است.

-     بیش از یک چهارم فرش صادراتی ایران به کشور آمریکا صادر میشود.

-      کانادا پس از گذشت حدود 5 سال دوباره در زمره 10 کشور برتر واردکننده فرش دستباف ایران قرار گرفت

-     حضور بی سابقه بلغارستان و جهش وارداتی مکزیک در ورود فـرش دسـتباف ایـران تعجـب برانگیـز است.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 1 و 3