از صادرات فرش دستباف چه خبر

چهارشنبه 12 آبان ماه 1395 3461

 وضعیت صادرات فرش دستباف ایران (ارزشی و وزنی ) در پنج ماهه اول سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394

 1-      بررسی وضعیت صادرات فرش دستباف ایران در پنج ماهه اول سال 1395

 این گزارش در چهار قسمت، بررسـی رشـد وزنـی و ارزش صـادرات طـی پـنج ماهـه اول سـال 1395، وضعیت واردکنندگان عمده فرش دستباف ایران و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1394 ، سهم وارداتی بـه تفکیک قاره ها طی پنج ماهه اول سال جاري و طبقه بندي کشورها تهیه و تنظیم شده است

1-1-رشد ارزشی و وزنی صادرات فرش دستباف در پنج ماهه اول سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل:

1-      طبق جدول شماره (1) ،در پنج ماهه اول سـال 1395 ، ارزش صـادرات فـرش دسـتباف معـادل 100 میلیون دلار و براي دوره مشابه سال قبـل معـادل 78 میلیـون دلار اسـت و افـزایش 06.28 درصدي ارزشی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

جدول 1 – ارزش و وزن صادرات فرش دستباف ایران در پنج ماهه اول سالهاي1395 و 1394( میلیون دلار – تن)

 
  ماخذ: گمرك جمهوري اسلامی ایران

 

1-      بر اساس جدول (2 )در پنج ماهه اول سال جاري، میزان صادرات فرش دستباف از نظـر وزنـی معـادل 1808 تن و براي دوره مشابه سال قبل معادل 1420 که با افزایش 27.3درصدي همراه بوده است.

 

 جدول2 -مقایسه صادرات فرش ایران در ماه مرداد سال1395 با مدت مشابه سال قبل (میلیون دلار – تن)

 
  ماخذ: گمرك جمهوري اسلامی ایران

 

3-      ارزش فرش صادراتی در پنجمین ماه از سـال 1395 بـه میـزان 5.17 میلیـون دلار اسـت کـه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بـه میـزان 5.19 میلیـون دلار، کـاهش2.10درصـد را نشـان می دهد.

4-      وزن فرش دستباف صادراتی ایران در مرداد ماه سال 1395 به میزان 4.379 تـن در مقایسـه بـا مدت مشابه سال گذشته به میزان 391.3 تن، نیز حاکی از کـاهش 3 درصـدي فـرش صـادراتی است.

1-2- بررسی وضعیت واردکنندگان فرش دستباف ایرانی در پنج ماهه اول سال 1395 و 1394

بر اساس جدول(3 )15 کشور از 62 کشور وارد کننده فرش دستباف ایران در 5 ماهه اول سال 1395 (در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد کشورهاي طرف تجاري این کالا 57 کشور بوده اند)، مورد بررسی قرار گرفتند. این 15 کشور در 5 ماهه اول سال جاري واردات بیش از یک میلیون دلار داشته اند.

1-      کشورها به ترتیب ارزش صادراتی فرش دستباف ایران رتبه بندي شده اند.

2-      آمریکا با ارزش وارداتی 31 میلیون دلار و سهم حدود 31.8درصد در صدر واردکنندگان فرش دستباف ایران قرار دارد. وضعیت صادرات به این کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی 100 درصد افزایش داشته است.

3-      پاکستان با ارزش وارداتی حدود 13 میلیون دلار نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از نظر وزنی 34 درصد و از نظر ارزشی 25 کاهش را نشان میدهد.

4-      دو کشور امارات و آلمان بـا ارزش صـادراتی 9.6و 8.9میلیـون دلار در جایگـاه سـوم و چهـارم از واردکنندگان فرش قرار گرفته اند

5-      پنج کشور اول حدود 68 میلیون دلار واردات فرش دستباف ایران را در 5 ماهه اول سال را با سهم 68 درصد به خود اختصاص داده اند.

6-      از کل ارزش صادراتی فرش دستباف ایران در 5 ماهه نخست سال جاري به میزان 100 میلیون دلار، ارزش فرشهاي صادراتی براي 15 کشور انتخاب شده 90 میلیون دلار (افزایش 41 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل)، سهم حدود 90 درصد را به خود اختصاص داده است. لازم به یادآوري است در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارزش صادراتی براي 15 کشور اعلام شده به میزان 63 میلیون دلار بوده که سهم 81 درصدي داشته است.

7-      از کل ارزش وزنی صادراتی فرش دستباف ایران در 5 ماهه نخست سال جاري به میزان 1808 تن که افزایش 27.3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، ارزش وزنی فرشهاي صادراتی براي 15 کشور منتخب 1625 تن در پنج ماه اول سال 1395 است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به میزان 1013 تن فرش دستباف با سهم 70 درصد افزایش 60 درصدي را نشان می دهد.

8-      در جدول مذکور بیشترین افزایش به لحاظ ارزشی مربوط به پاکستان، اسـترالیا و آمریکـا اسـت و بیشترین افزایش از نظر وزن در کشورهاي استرالیا، آمریکا و پاکستان دیده میشود

9-      بیشترین کاهش ارزشی در کشورهاي سوییس، آلمان، امارات و بیشترین کاهش وزنـی مربـوط بـه کشورهاي سوییس، آلمان، امارات و چین است

جدول3 -صادرات فرش دستباف ایران در پنج ماهه اول سال1395 به کشورهاي عمده وارد کننده این کالا و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته: 

 
  ماخذ: گمرك جمهوري اسلامی ایران

 

3-1 بررسی صادرات فرش دستباف ایران به قاره ها از کشورهاي منتخب در پنج ماهه اول سال1395

  نمودار1 -ارزش واردات قاره ها از کشورهاي منتخب از واردات فرش دستباف ایران در 5 ماهه اول سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل(میلیون دلار)

 
  ماخذ: گمرك و بر اساس محاسبات نگارنده


بر اساس نمودار (1 ) که براي 15 کشور وارد کننده فرش دستباف ایران تهیـه شـده اسـت بیشـترین ارز وارداتی از آن قاره آسیا با رشد12.2درصد در مقایسه با سـال گذشـته، مقـام دوم آمریکـا بـا ارزش وارداتـی 31.8 میلیون دلار و رشد 100 درصد در مقایسه با سال گذشته، جایگاه سوم با ارزش وارداتی 2.18 میلیـون دلار به اروپا و رشد منفی 18 درصد در مقایسه با سال گذشته رتبه چهارم با ارزش وارداتی 2.3 میلیون دلار به رتبه پنجم با ارزش وارداتی 1.9میلیون دلار به ترتیب به آفریقا و اقیانوسیه اختصاص یافته است.

1-4- گروه بندي کشورها

1-4-1-کشورهایی که از نظر ارزشی و وزن فرش صادراتی افزایش نشان میدهند

بر اساس جدول (3 )،3 کشور از 15 کشور منتخب، در این گروه جاي دارنـد ایـن 3 کشـور بترتیـب : پاکستان، استرالیا و آمریکا هستند. این گروه با سـهم وارداتـی 50.2 درصـدي و ارزش 45.4 میلیـون دلار بزرگترین گروه کشورهاي واردکننده فرش دستباف ایرانی بشمار میروند و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارزش 5 میلیون دلار رشد 802 درصدي را نشان می دهند

1-4-2- کشورهایی که از نظر ارزشی کاهش و وزنی افزایش نشان میدهند: این گروه شامل کشورهاي ژاپن، انگلستان و ایتالیا بـا ارزش وارداتـی 13.4 میلیـون دلار و سـهم 14.8 است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارزش وارداتی 14.8 میلیون دلار رشد 9.8-درصـدي را نشان میدهند

1-4-3 کشورهایی که به لحاظ ارزشی افزایش و وزنی کاهش نشان میدهند: در این گروه دو کشور قطر و کویت با ارزش وارداتی 3.7 میلیون دلار و سهم 13.9 درصد قـرار دارنـد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشـته بـه ارزش وارداتـی 2.8میلیـون دلار رشـد 28.7 درصـد را نشـان میدهد

1-4-4- کشورهایی که از نظر ارزش و وزن کاهش را نشان میدهند:

این گروه 9 کشوري شامل: امارات، آلمان، لبنان، قطر، آفریقاي جنوبی، چین، سوییس و دانمارك با ارزش وارداتی 27.8میلیون دلار و سهم 30.8درصد قرار دارند. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بـه ارزش وارداتی 38.3 میلیون دلار رشد منفی 27.4 درصد را نشان میدهند.

نکات قابل توجه

1-      بیش از 50 درصد سهم صادرات فرش دستباف ایران به سـه کشـور آمریکـا، پاکسـتان و امـارات اختصاص یافته است

2-      واردات فرش دستباف کشورهاي منتخب از قاره هاي آسیا، آمریکا و اقیانوسیه نسـبت بـه مـدت مشابه سال گذشته رشد مثبت داشته است اما نرخ رشد واردات کشورها از دو قاره اروپا و آفریقا منفی بوده است.

3-      ایتالیا از جمله واردکنندگانی بود که در ده سال اخیر در رتبه هاي اول تا پنجم جاي داشت امـا در آمار پنج ماهه سال 1395 به رتبه سیزدهم تنزل یافت.

 

 تهیه و تنظیم: خانم کاملیا نیکو

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 6 و 9