طرح و نقش گبه

نقش درخت
سرو مظهر شادي و شادماني، سرسبزي و طراوت است و بيد مجنون مظهر و نشانه دلتنگي و حزن و اندوه است.

 

 
  

نقش كودك وبچه
نقش بچه و كودك نشان دهنده دوست داشتن خانواده و عشق به زندگي و بارورشدن است.

 
  

نقش چادر
نقش چادر در گبه نماد و سمبل آرزوي تشكيل خانواده و داشتن خانه و سرپناه است. شايد بتوان گفت آرزوي داشتن سرپناهي از خود و چادري بزرگتر و شايد داشتن خانه اي ثابت باشد.

 نقش گل

نقش گل در گبه نشان دهنده و سمبل عشق و دوست داشتن همراه با شادي و يا شايد نشانه ی بهار و ندادهنده بهشت و رضوان خدا باشد چرا كه بهار فصل رويش و نو شدن است و شروع زندگي دوباره همراه با رويش گلها است.

 
  

نقش سگ

نقش سگ در گبه نماد و سمبل حسن وفاداري است چرا كه سگ دوست و يار ومدد كار مردمان عشاير است و دام را در مقابل حيوانات درنده محافظت مي كند.

نقش شتر

نقش شتر سمبل و نماد صبر و استقامت است چون شتر حيواني است كه در بد ترين شرايط آب و هوايي و يا گرماي شديد، با صبر و استقامت تحمل مي كند و حتي اگر چند روزي بدون آب و غذا مي تواند زنده بماند. در نزد قشقايي ها شتر بسيار با اهميت است زيرا هنگام كوچ از اين حيوان جهت باربری استفاده مي شود، از پشم آن هم براي بافت فرش استفاده می کنند و از شيرش هم تغذيه مي كنند. شتر حيوان پرمنفعتی در نزد قشقايي ها و عشاير ديگر كوچ رو مي باشد.

 
  

 

نقش اسب
به علت شرايط مساعد و مراتع وسيع، از 4 يا 5 هزار سال پيش در مناطق مختلف ايران اسب پرورش داده مي شد. اسب در نزد عشاير قشقايي داراي اهميت زياد و نشانه صلح و دوستي و متانت است. اسب، حيواني است كه عشاير براي سوار كاري و باربري از آن استفاده مي كنند و در بناي تخت جمشيد انواع نژادهاي گوناگون اسب ايراني ديده مي شود و چون اسب سمبل و پيام دهنده صلح دوستي بود از اين رو بيشتر به پادشاهان و بزرگان هديه داده مي شد. در بعضي از احاديث و روايات نيز اسب جايگاه ويژه اي دارد. بهترين نوع اسب با نام كاسپين است كه به عنوان سحر و سمند مطرح بوده اند .و بنابر دلايلی كه ذكر شد عشاير از اين طرح در گبه ها استفاده مي كردند.
به طور كلي نقش دامها در نزد عشاير و قشقايي ها نماد نعمت و بركت است، چرا كه علاوه بر استفاده از شير و پشم آنها، براي حمل و نقل از آنها استفاده مي شود. شايد بتوان گفت كه بيشترين نياز عشاير از دامها برآورده مي شود.

 

برای مشاهده طرح های مختلف گبه اینجا کلیک کنید